Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prolog - Úvahy na okraji rokle 1

Naší národní tragédií je to, že jsme my i naše duchovní elity ztratili schopnost vidět velikost jasného a srozumitelného textu Tóry.
Mudrcové-mystici degradovali přímý výklad Tóry (tedy přikázání, nařízení a zákonů, a dokonce i výzvy proroka Mojžíše milovat Nejvyššího Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou) na pešat, tedy na výklad zjednodušený, elementární či prostý.

Tito mudrcové-mystici svazují národ s gematrií, notarikonem, temurou, astrologií, vírou v reinkarnaci a v jiné pohanské pověry.
Velikost Tóry ale spočívá v jejím jasném a obecně srozumitelném obsahu. 
Zjevení Všemohoucího obsahuje právě a pouze jasný obsah.

I kdyby text, který máme v současné době k dispozici, zcela neodpovídal původnímu textu (viz. Jeremiáš 8:8 - Jak můžete říkat: Jsme moudří, my máme Věčného Zákon? Ano, jenže jej falšuje falešné rydlo písařů.), a i kdyby obsahoval nějaké chyby; vždy bude obsahovat Boží slovo, které pro nás musí být hvězdou ukazující nám cestu z naprosté tmy ke světlu Bohem zjeveného Sinajského Zákona, cestu ze současného světa amorálnosti do světa spravedlnosti, milosrdenství a svatosti.
Virtuózové verbální ekvilibristiky a mistři hermeneutiky označují srozumitelnost a pochopitelnost Sinajského Učení jako nějaký nedostatek.
Moudrost je ale vždy prostá; mystické mudrování naopak záměrně maskuje svou ubohost nesmyslnou složitostí a komplikovaností.

Ano, Sinajské Učení je opravdu snadno a jednoduše přístupné srdci i rozumu, a to je jeho zásadní přednost.
Prorok Mojžíš řekl: Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat: Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili? Ani za mořem není, abys musel říkat: Kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili? Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. (5M 30:11-14)

Snadná interpretace je projevem velikosti Božího milosrdenství.
Text je stejně srozumitelný a pochopitelný jak mudrcovi, tak i prostému člověku, jak knězi, tak i člověku z lidu, jak se píše v žalmu: Věčného Zákon je dokonalý, udržuje při životě. Věčného svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. Věčného ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Věčného přikázání je ryzí, dává očím světlo. (Ž 19:8-9)

Jednoznačné a nedvojsmyslné zákony Chumaše ukazují jedinou správnou cestu a nedovolují sejít z cesty a bloudit v temnotě.
A naopak!
Rozličné komentáře (často si vzájemně protiřečící) dělají jasné temným, prosté složitým a jednoznačné dvojsmyslným.

Ač jsou přikázání, nařízení a zákonů Sinajské Tóry jednoduchá, logická a jednoznačná, nedokázaly se k nim dopracovat ani ty nejcivilizovanější národy.
Vše co je obsaženo v tlustých svazcích Talmudu a kabaly a co mystici označují za podstatu Tóry, můžeme snadno dohledat v různých náboženských a filozofických systémech jiných národů.
Zákony milosrdenství, spravedlnosti a svatosti obsažené v Chumaši ale jinde nenajdeme.

Nikde jinde nenajdeme přikázání - budeš milovat svého bližního jako sebe samého (3M19:18) nebo - budeš ho (cizince, hosta který bude s vámi přebývat) milovat jako sebe samého (3M 19:34).
Obdobu pověstného Hilelova výkladu Zákona (po dobu po kterou pohan uvažující o konverzi k judaismu vydrží stát na jedné noze) - Co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň. To je celá Tóra, všechno ostatní je jen komentář. (Talmud, Šabbat 31 a) - ale najdeme u Konfucia v knize Rozhovory a výroky (Lun-jü, Analekta) - Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě v zoroastriánském spise Šajast-na-Šajast - Cokoli je ti proti mysli, nečiň ani druhým a také ve staroindickém eposu Mahábhárata - Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli a také u Sokrata - Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.

Mudrcové tuto skutečnost vysvětlují vychytralým způsobem: Myšlenku jsme si nevypůjčili my od pohanů, ale naopak, pohané se inspirovali u nás.
V tomto případě toto vysvětlení neobstojí, neboť Konfucius žil na přelomu šestého a pátého století před občanským letopočtem, zatímco Hilel, jak je obecně známo, žil až na přelomu prvního století před občanským letopočtem a prvního století našeho letopočtu.

Co k tomu dodat?!
Není jasné, proč si pohané od nás údajně vypůjčili takové postavy Hagady jako jsou například král démonů Ašmodaj nebo zlá babylonská bohyně Lilit (o kterých se píše v mnoha traktátech Talmudu, jako o reálně existujících stvořeních) nebo proč si od nás údajně vypůjčili víru v převtělování duší (gilgul nešamot) či víru v odraz božstva - emanaci (acilut), a proč si od nás nevypůjčili něco tak jasného a evidentního jako je přikázání Nezabiješ?
Toto přikázání bylo neznámé a cizí dokonce i vyspělým starověkým národům.
Proč si pohané půjčovali myšlenky výhradně z Talmudu (zejména z toho babylonského) a kabaly a proč si nic nepůjčili ze Sinajského Zákona?

… V nedávné době se objevil nový druh okultismу, a to počítačový okultismus.
Ti kdo se tímto okultismem zabývají, nevědomě páchají tři smrtelné hříchy:
1. Znesvěcují Tóru a degradují jí na úroveň věštecké knihy.
2. Porušují zákaz zabývat se věštectvím, tedy okultismem.
3. Hlásají fatalizmus a popírají svobodnou vůli a spravedlivou odměnu a trest.

Neboť podle těchto virtuálních okultistů neexistuje možnost volby či alternativy (tak jako existuje v proroctvích); počítačoví okultisté tvrdí, že v Tóře je zakódována Osvětim a Eichmann (nebo také Puškinův román Evžen Oněgin, který se údajně podle autorů článku Proroctví v Tóře nachází zakódován v První knize Mojžíšově - viz. Bulletin Od srdce k srdci, č. 7, 1996).

Pokud přistoupíme na tvrzení virtuálních okultistů, že vše je předem dané a předurčené, a že jednotlivci i národy fungují na základě předem zadaného programu, který není možné změnit, znamená to, že přistoupíme na tvrzení, že žádné dobré skutky nejsou spásné a že nejsou schopné zabránit hříchům.

Vše se stane, aniž to máme možnost ovlivnit.
Ve verších je možné objevit román, a jméno válečného zločince můžeme dohledat v textu První knihy Mojžíšovi.
Pokud jde o Osvětim a o kata Eichmanna, byli, jak se zdá, naprogramováni již před 35 stoletími.

 

Kdyby se náš národ neprovinil před Bohem, nenastaly by Katastrofy evropského židovstva; nenastaly by pokud by nedošlo k masovým konverzím německých a rakouských židů ke křesťanství, k masovému vyznávání pohanského mysticizmu a okultismu v Polsku, k masovému vyznávání militantního ateismu v Sovětském Svazu (kde židovští aktivisté-švondeři zavírali synagogy a dodávali svitky Tóry obuvnickým družstvům).
Nebylo by Osvětimi, nebylo by Treblinky, nebylo by Sobiboru a nebylo by Babiho Jaru.  

 

Himmler by na své farmě podřezával kuřata, Eichmann by byl úředníčkem vepřových jatek a Ivan Demjaňuk (unavený svou nenávistí k židům) by pásl prasata na Ukrajině.   

 

Neschopnost porozumět moudrosti Sinajské Tóry,  její morální velikosti, její milosrdenství a svatosti; neschopnost rozpostnat Bohem zjevené v jasném a pochopitelném textu Tóry, nutí mudrce hledat v Tóře nistarot - tajemství, což je přísně zakázáno Pátou knihou Mojžíšovou.   

 

To je důvodem, proč si mudrcové u pohanů půjčují věštecké metody jako je gematrie, notarikon, temura, a v poslední době i počítačový okultismus.
Knihy izraelských autorů Dorona Witztuma a Eliyahu Ripse, a také knihy jako je Kód Tóry Američana Michaela Drosnina, Prolomení kódu Bible od Jeffreyho Satinovera nebo Šifra stvoření nebo Kód kabaly od Carlo Suarèse atp. přivedly mystiky do stavu nepopsatelného štěstí.  
Na toto téma se psalo v novinách a časopisech, přednášeli o tom významní lektoři, pořádali se semináře a vyšel dokonce sborník Švut Ami.
Úspěch sborníku byl nepopsatelný; svědectvím toho je například kniha Věda a matematika odhalují otisky Hospodinových prstů!
Mystikové opilí hagadou a kabalou nepochopili, že všechna ta mela a veškeré to věštění po vzoru nebeského Nostradama jsou pouhou nevěrou vůči Pravému Bohu a snahou přeměnit Bohem zjevenou Tóru v jakousi magickou knihu.
Naštěstí bylo počítačové věštění zpochybněno nejlepšími matematiky světa, například profesorem matematiky a teoretické fyziky Barry Simonem, vědcem světového věhlasu a zbožným židem.

 

Tvrzení počítačových okultistů odmítá i profesor statistiky Michael Hasofer (Austrálie), profesor matematiky Persi Diaconis (USA), profesor E. Davis (USA), skupina australských vědců - Brendan McKay, Dror ben Natan, Alex Gindis a Arie Levitin.
Vědeckou hodnotu zveřejněných výsledků počítačových okultistů ve společném dopise zpochybnilo i 50 významných matematiků světa.

Zde je krátký úryvek z tohoto dopisu: Prostudovali jsme předložené důkazy o existenci kódů v textu Tóry a shledaly jsme tyto důkazy jako zcela neprůkazné a nepřesvědčivé.

Jen pro zajímavost, v hebrejském překladu románu Vojna a mír byla (pomocí stejných metod počítačového okultismu)  nalezena jména a data narození slavných rabínů, a v románu Hermana Melvillea Moby Dick byla předpovězena smrt princezny Diany ....

Velikost a síla Tóry je v její jasnosti, přímosti a srozumitelnosti; od jasného a přímého symslu Tóry se není možné podle Páté knihy Mojžíšovi odchýlit ani napravo ani nalevo, nelze nic přidávat a ani nic ubírat.

Tóra nás srozumitelnou formou učí milovat Věčného Boha celým svým srdcem a celou svou duší, učí nás Přikázání, požaduje prominout chudákovi nesplacený dluh koncem sedmého, milostivého léta, odevzdávat desátek na dobročinné účely, ponechat část úrody na okrajích pole pro chudé, nebýt lhostejný vůči krvi bližního, milovat svého bližního a gera-tošava jako sebe sama, poskytnout útočiště uprchlému otrokovi atd.

Nic podobného nenajdeme v Chamurappiho zákoníku, ani v antickém právu a ani v současných právních systémech. 
Antický svět měl mystiku, neměl ale přikázání Nezabiješ; na vydání takového přikázání, neměla sílu ani civilizace, která dala světu Pythagora, Archiméda, Euklida, Hipokrata, Celsia, Sokrata, Platona a Aristotela.

Solónův zákon v Aténách, Lykúrgův zákon ve Spartě, Romulův zákon v Římě; každý z těchto zákoníku povoloval zabíjet novorozence, slabé a nemocné děti.
Aby se z myslícího zvířete Homo Sapiens stal člověk, musel zaznít hlas Boží z hory Sinaj.

Nedeformujme tento hlas pochybnou lidskou moudrostí.
Je čas se naučit vidět pravdu v samotném textu Sinajské Tóry.
A je čas začít stavět přehradu vůči nespoutanému mysticizmu a okultismu.
Pravdivost Tóry není potřeba dokazovat pomocí okultistických důkazů.
To že je Tóra Bohem zjevená dokazují její moudré, spravedlivé a milosrdné zákony, ke kterým se lidstvo samo od sebe nedokázalo dobrat.
Morálka a mravnost obsažené v Tóře zůstávají věčné, nevyvíjí se a nemění se.
To je dalším důkazem toho, že Tóra byla zjevená Bohem.

Pokud nepostavíme přehradu vůči pohanskému okultismu, který se vydává za vyšší formu judaismu, zanikneme, tak jako zanikly židovské komunity Polska, vyhlášené svým kabalistickým mysticizmem, velmi podobným pohanství a nekonečně vzdáleným zjevenému Sinajskému Učení.