Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. ZIVUG

Kabalističtí parcufové na rozdíl od postav antické mytologie zcela postrádají intelekt.
Pohybují se v prostoru, absorbují a odrážejí světlo, a čas od času vykonají zivug (pohlavní styk). 
Kabala odlišuje dva typy zivugu - zivug do roš (do hlavy) a zivug do guf (do těla): Zivug Zeira Anpina a nukvy do roš se označuje jako nešika (políbením). Jejich zivug do guf se označuje jako zivug esodot (pohlavními orgány) (2, str. 121).

Zivug (páření) je pojítkem mezi hlavními parcufim.
Pokud vykonávají zivug, stávají se samostatnými bytostmi, vzájemně volně spojenými.
Hieros gamos ιερός γάμος je posvátný sňatek Krále a Královny, Nebeského Ženicha a Nebeské Nevěsty; pokud je narušen byť jen omezeně, stane se ústředním činitelem skrytých Božských projevů …. z tohoto svazku vzniká veškerý pozemský život a blaho (6, str. 35).

Jinými slovy posvátný svazek boha a bohyně je za prvé hlavní událostí jejich existence a za druhé je tento svazek obdobou pozemských svazků mezi muži a ženami.
Na komplikovanější popis nestačila kabalistickým mudrcům představivost.

Překladatel a komentátor Zoharu Kravcov píše: Přenos vlivu z úrovně na úroveň, interakce různých aspektů a vztah mezi světy probíhá díky zivugu (sblížení), mužských a ženských parcufů ... Při zivugu se sbližují Aba a Ima, a také Zeir Anpin a Malchut (která je proto označována jako Nukva * de Zeir (5, str. 263).

* Aramejské slovo Nukva (Nukvej) odpovídá hebrejskému výrazu Nekeva. Slovník Dr. Borise Podolského toto slovo překládá jako: 1) žena; 2) samice; 3) ženský rod.

Jak již bylo zmíněno, roli genitálií hraje sefira Jesod: V Zoharu se ve spojení se spekulacemi o sefiře Jesod široce užívá falická symbolika (6, str. 36).
Zivug zaujímá v kabale velmi významné místo a mystická erotika se blíží sexuálnímu naturalizmu; a v knize Georga Langera Die Erotik der Kabbala byl dokonce učiněn pokus o psychoanalýzu kabaly (6, str. 36).

V knize Úryvky z knihy Zohar, konkrétně v komentářích ke druhé knize Zoharu (23a-23b), překladatel a komentátor M. Kravcov označuje sefiru Jesod (tu samou, která v mystických spekulacích kabalistů sehrává roli falu) jako Boha Všemohoucího (5, str. 314).

Pokud se nejedná o falický kult, tak tedy o co?!
S čím, řekněte, s čím můžeme srovnávat tento nehorázný cynismus, tuto pohanskou ohavnost vydávanou za judaismus?!

Posvátná erotika je podstatou kabaly, a nejenom kabaly.
Jakýkoli mysticizmus je znesvěcením náboženství.
Až na několik výjimek se díla kabalistické literatury hemží erotickými představami (6, str. 33).
Podle Zoharu jsou veškerá požehnání přenášena na svět pouze díky zivugu Aby a Imy, Zeira Anpina a Malchut.
Na druhou stranu jsou tito parcufové zcela závislí na lidském chování, neboť zivug není realizován sám od sebe, vyvolají ho náboženské obřady člověka: modlitba, oběti a studium Tóry *, a také plnění halachických předpisů.

* Pod studiem Tóry mystikové rozumí studium Talmudu a kabaly.

V knize Úryvky z knihy Zohar Kravcov zdůrazňuje, že plnění pozitivních přikázání (přikázání typu Ase, tedy vykonej) vyvolává zivug Zeira a Nukvy, a že na tomto zivugu závisí veškeré pozemské blaho.
Naopak jakékoli narušení zivugu vyvolává nedostatek požehnání pozemských záležitostí: neúrodu, epidemie, války, tedy zvýšení podílu zla na zemi (5, str 284).

Vzhledem k tomu, že zivug mužských a ženských parcufů závisí pouze na lidských činech, Stvořitel varuje, že je nezbytné neustále udržovat zivug ZA''N (tedy Zeira Anpina a Nukvy).
V opačném případě, varuje Stvořitel, zmizíte ze Země (4, str. 70).
A tak jsou svatá slova Páté knihy Mojžíšovy zneužita pro erotické hrátky parcufů a smyslem naší existence je pobízet Zeira Anpina a jeho Nukvu k páření.

Zohar nicméně nezdůrazňuje jen důležitost zivugu Stvořitele a Malchut.
Stejně důležitý je i pohlavní styk Aby a Imy: V důsledku nepřerušovaného zivugu jesod Aba s jesod Ima; z jesod Ima pocházejí velké vody pro všechny nižší světy a jejich obyvatele .... Jesod Ima je nazýván také rechem (matka), neboť všechny rachamim - milosrdenství pochází z této části jejího parcufa. Pokud ale nedojde k zivugu AB‘‘I (tedy Aba a Ima), zůstává tato část Imy uzavřena a milosrdenství nesestupuje do nižších sfér. Pouze jesod (pohlavní orgán) Aba může otevřít (pohlavní orgán) Ima, a v této chvíli Ima sesílá své velké vody vodám nižším (4, str. 428-429 - Poznámky v závorkách M. R.)

Nestoudnost Zoharu nezná mezí.
Dokonce ani v ateistické literatuře, a ani v křesťanských mystických bajkách nenajdeme tolik nestoudných nesmyslů jako v Zoharu.
Šolem komentuje výrok Zoharu týkající se proroka Mojžíše následujícím způsobem: Jeho, pouze jeho týká ohromující výrok, že byl ve vztahu se Šechinou (6, str. 34).
Cituje se následující pasáž Zoharu (1, 21b-22a): Matronita souložila s Mojžíšem, a Mojžíš souložil s ní, nacházeje se stále ve svém těle (6, str. 198-199).
Připomeňme si, že Matronita je jedno ze jmen Šechiny, ta se dále nazývá Královna, Malchut a Nukva de Zeir .... a zde si nemohu odpustit následující poznámku: když čteme o krvavých tragédiích, které postihly mysticizmem znesvěcené židovské komunity, nemůžeme se vůbec divit přísným trestům, které je postihly a nechápavě se ptát: Proč?!
Mysticizmus nás odsuzuje k záhubě.

Nyní se ale vraťme k hlavním hrdinům kabalistického mýtu, k Zeirovi Anpinovi a k jeho nukvě.
Připomínám, že roli, kterou hraje Zeir Anpin v Zoharu hraje i v učení Izáka Lurii.
A také připomínám, že Zeir Anpin je Král-Stvořitel a jeho nukva je Královna-Malchut (4, str. 459).

Stejně jako všichni ostatní pohanští bohové a bohyně, mají i Zeir Anpin a Malchut svůj vlastní životopis.
Připomeňme si, že tři přední parcufové světa Acilut - Atik Jomin, tedy Starý dny alias Arich Anpin, a také Aba a Ima vznikli pouze proto, aby počali a porodili Stvořitele - Zeira Anpina a jeho nukvu Malchut; přičemž Malchut prošla celým cyklem vývoje, dokud není hodna Zeira Anpina a dokud není hodna zivugu se Zeirem Anpinem (2, str. 119).

Malchut se narodila ve světě Acilut.
Prošla stádiem vývoje krmení, během kterého je nazývána Cela (Adamovo žebro).
Když dosáhne dvanácti let je označována jako K'tana (Malá).

Po celou dobu zůstává spojena se Zeirem Anpinem, a teprve ve chvíli kdy se stane dívkou (naara) se od něj oddělí.
Poté se natočí tváří k Z''A (Zeirovi Anpinovi), je s ním připravená k zivugu a nazývá se bogeret (dospělá) (2, str. 119).
Protože se nukva zrodila oddělením se od Zeira Anpina, je velikost výstupku jesodu Zeira Anpina shodný s velikostí otvoru jesodu nukvy (2, str. 157).

Pro větší názornost zde uvedu citát z knihy Kabala - Tajné židovské učení jako příklad teogonie, tedy mystické biografie Zeira Anpina a jeho nukvy.
Částečně bude zopakováno již dříve napsané.
Důležité je ale připomenout, jak si ctihodný kabalista představuje vznik hlavních postav Zoharu a původ Adama, Kaina a Ábela, jeho znalosti o fázích měsíce a jaký smysl přikládá modlitbám pro Roš ha-Šana a Jom Kipur.

1. Spolu se zrozením světa Acilut se zrodili Zeir Anpin a nukva.
Nukva rostla do čtvrtého dne Stvoření a stala se AB''A (achora be achora) se Zeir Anpinem, v části pod jeho chaze. *

* V knize Kabala - Tajné židovské učení je slovo Zeir Anpin nahrazováno zkratkou Z''A.

2. Po stížnostech Měsíce (Kitrug Jareach) se nukva dobrovolně stavu bodu - jedna sefira za jesodem Zeira Anpina pozbyla svých prvních devět sefirot.
Důsledkem toho byla viditelná změna velikosti fází Měsíce v našem světě; a to z jeho úplňku do jeho téměř úplného zmizení.

3. Šestého dne Stvoření nukva opět dospěla do chaze Zeira Anpina a stala ze s ním AB''A .... 

4. A tak šestého dne Zeir Anpin a nukva vykonali zivug AB''A a narodil se jim Adam. A kdyby Adam nezhřešil, vykonali by na jeho žádost Zeir Anpin a nukva v sobotu zivug PB''P (panim ba panin - tváří v tvář), tedy mohli by přijmout největší možné světlo vyzařující z Imy.

5. Protože ale Adam zhřešil ještě před počátkem soboty, přeměnila se nukva opět v bod ...

6. V tomto stavu bodu porodila nukva po zivugu se Zeirem Anpinem Kaina a Ábela (...) .....

9. Narození Adama - oddělení nukvy od Zeira Anpina - se nazývá Roš ha-Šana, tedy Hlava roku (Nový rok).
Nukva se postupně, sefira po sefiře, odděluje od Zeira Anpina.
Každé oddělení sefiry se nazývá den.
Tímto způsobem se za deset dní od Roš ha-Šana do Jom Kipur (Soudný Den) nukva zcela oddělí od Zeira Anpina - s tímto jsou spojeny veškerá přikázání a modlitby pro Roš ha-Šana a Jom Kipur, posty, troubení na šofar atd.

12. Zivug Zeira Anpina a nukvy do roš (hlavy) se označuje jako nešika (polibek).
Jejich zivug do guf (těla) se označuje jako zivug esodot (pohlavními orgány).
Těhotenství - z'man ibur - může trvat 7, 9 nebo 12 měsíců (2, str. 120-121).

Z této rozsáhlé citace se dozvíme mnohé.
Dozvěděli jsme se, jak kabala vysvětluje fáze měsíce.
Dozvěděli jsme se, že Adam nebyl stvořen, ale že se narodil díky pohlavnímu styku Zeira Anpina a jeho nukvy, a že vinou Adama neproběhl další, mnohem efektivnější zivug.
Dozvěděli jsme se, že dokonce i Kaina a Ábela porodila nukva po pohlavním styku se svým božským partnerem.
Dozvěděli jsme se, že všechna přikázání a modlitby pro Roš ha-Šana a Jom Kipur, posty, troubení na šofar jsou spojeny s postupným oddělováním nukvy od jejího partnera.

A nakonec jsme se dozvěděli, že ve světě kabalistických parcufim existují dva druhy zivugu: polibek a soulož pohlavními orgány, po které následuje těhotenství, trvající od 7 do 12 měsíců.
Z výše popsaného vyplívá, že se nejedná jen o náboženskou erotiku, ale nechutný sexuální naturalizmus.

Uvedu zde ještě několik pojmů užívaných kabalistické gynekologii:

Beten (břicho) - spodní část tiferet v guf parcuf * - místo spojené s těhotenstvím a porodem.

* spodní část tiferet v guf parcuf - spodní část trupu v těle Tváře.

Tři dny vstřebávání semene - čas nutný pro vstřebání semene v esod nukva.

Jenika (kojení) - trvá 24 měsíců .....

Dam ve chalav (krev a mléko) - mléko pochází od MA''N* Aba, a krev od MA''N Ima, a z mléka a krve vzniká Z''A (Zeir Anpin).

* MA''N - majim nukvim - ženské vody

Dam lida - porodní krev.

Dam tahor (čistá krev) - poté co jesod nukva dosáhne chaze (prsou) se začne měnit na chalav (mléko).

Dam tame (nečistá krev) - část majim nukvim v jesod nukva nedosáhne chaze a vrací se do klipot (2, str. 155-159).

Tento výčet jasně ukazuje, s jakými představami kabala operuje.
Jedná se o představy vypůjčené z běžného života.
A nic na tom nezmění ani tvrzení, že se jedná o zivug v duchovním slova smyslu, o absorpci duchovního semene duchovním pohlavním orgánem nukvy nebo duchovní nečistou krev.
Není v silách kabalistických mudrců chápat a vykládat filozofické abstrakce, vypůjčené u neoplatoniků, proto tyto abstrakce snižují na úroveň každodenních banalit.

Kabalistický mudrc vytváří svá božstva podle obrazu a podoby člověka; intelekt kabalistických parcufů odpovídá úrovni inteligenci jejich tvůrců.

V kabalistickém nebi mají bohové-parcufové pohlavní styk - zivug, v kabalistickém nebi dochází k absorpci semene v pohlavním orgánu nukvy i k těhotenství a porodu doprovázeném porodní krví.

 

Narozené mládě parcufa prochází fázemi kojence, dětství a dospívání, dokud nedosáhne schopnosti plnit svou hlavní funkci, kterou je zivug.
Není ale v moci Tváří-parcufů ovlivňovat zivug, ten závisí na jednání lidí, na modlitbách, obětech a studiu Tóry, tedy Talmudu a Kabaly.
Primitivnost a přízemnost představ Zoharu je tajemstvím jeho úspěchu.

 

Je důležité zopakovat, co již bylo řečeno: Tváře-parcufové jsou de facto humanoidní modly, jsou ale mnohem pochopitelnější než velmi abstraktní sféry neoplatoniků a dokonce i než sefirot.
Tím, že Izák Luria proměnil sefiroty (obdoba sfér neoplatoniků) na parcufy (tváře, obrazy), udělal krok k primitivnímu pohanství a zajistil si úspěch, kabala se stala pochopitelnou a tedy i dostupnou širokým vrstvám, a vyvolala, řečeno slovy Geršoma Šolema probuzení mytologie v srdci mystického judaizmu.

Malchut se musí, podobně jako hurisky muslimského ráje, před každým zivugem zcela obnovit.
Proto se Malchut po každém zivugu stává opět pannou, a to díky MA''N světců, kteří neustále obnovují její vlastnosti; její jesod kli * přijímá Z''A (4, str. 199).

* Jesod, jak již víme, je s'fira odpovídající pohlavnímu orgánu a kli je nádoba. Jesod kli je možné překládat jako pohlavní nádoba.

Erotický symbolismus čišící ze stránek Zoharu je v některých případech spojen s texty Písně Písní - sbírkou starobylých svatebních písní *, která se stala součástí židovského kánonu pouze díky nátlaku mystika rabi Akivy.

* Podobné sbírky básní s erotickým podtextem můžeme najít i u národů Mezopotámie, včetně Babyloňanů, o jejichž vlivu na židovský mysticizmus není pochyb.

Zde je příklad: Přijď a vzhlédni. Svatý, budiž blahoslaven, se nikdy neradoval, tak jako v ten den, kdy Šalamoun dosáhl moudrosti a přednesl Píseň Písní.
Tehdy usedla Tvář Paní, a přišel Král, aby vedle Ní založil své sídlo (5, str. 73, Text prvotního zdroje).

Tímto tématem se budeme zabývat i v následujících kapitolách.
Podobně jako ostatní druhy mysticizmu, se i mystika Zoharu prošpikována sexuální symbolikou, bez ohledu na interpretace kabaly, nevyhnutelně vrací k zivugu.